Photoshoot: MIB:I

Promotional fashion photoshoot as an alien